1. Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. („Narodne novine“, broj: 55/21): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html Ministarstva znanosti i obrazovanja i propisane procedure objavljuju se:
  1. Kriteriji sportske uspješnosti 2023. Hrvatskog rock’n’roll saveza
  2. Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata temeljem kriterija sportske uspješnosti 2023.

  Rok za prigovore kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.): od 19. lipnja do 24. lipnja 2023. godine.
  Prigovore uputiti na elektroničku poštu Saveza: ured@hrrs-crra.hr

  Konačna rang-lista (nakon isteka roka za žalbe) biti  će objavljena na  mrežnim stranicama i poslana Ministarstvu turizma i sporta 26. lipnja 2023. godine.

  Prilozi:

  1. Obrazac kriterija sportske uspješnosti (pdf)
  2. Preliminarna rang lista HRRS-a 2023 (pdf)