1. Temeljem Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.(„Narodne novine“, broj: 60/24): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html Ministarstva znanosti i obrazovanja i propisane procedure objavljuju se:
  1. Kriteriji sportske uspješnosti 2024. Hrvatskog rock’n’roll saveza
  2. Preliminarna rang lista prijavljenih kandidata temeljem kriterija sportske uspješnosti 2024.

  Rok za prigovore kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.): od 17. lipnja do 21. lipnja 2023. godine.
  Prigovore uputiti na elektroničku poštu Saveza: ured@hrrs-crra.hr

  Konačna rang-lista (nakon isteka roka za žalbe) biti  će objavljena na  mrežnim stranicama i poslana Ministarstvu turizma i sporta 25. lipnja 2024. godine.

  Prilozi:

  1. Obrazac kriterija sportske uspješnosti (pdf)
  2. Preliminarna rang lista HRRS-a 2024 (pdf)