Saziva se redovna Skupština Hrvatskog rock’n’roll saveza za 30. prosinca 2021. godine koja će se održati putem Zoom aplikacije.

Materijali i točan raspored održavanja bit će poslani pravovremeno članicama Saveza.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor verifikacijske komisije, dva ovjerovitelja zapisnika i zapisničara
 3. Verifikacija zapisnika s redovne Skupštine HRRS-a održane 31. listopada 2021. godine u Slavonskom Brodu
 4. Izbor tri (3) člana Natjecateljske komisije
 5. Izbor jednog (1) člana Izvršnog odbora
 6. Usvajanje financijskog Izvješća za 2019. godinu
 7. Usvajanje financijskog Izvješća za 2020. godinu
 8. Usvajanje plana i programa rada za 2022. godinu
 9. Usvajanje financijskog plana za 2022. godinu
 10. Usvajanje izmjena i dopuna Natjecateljskog pravilnika
 11. Razno