HRVATSKI
ROCK'N'ROLL SAVEZ

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
HRVATSKOG ROCK'N'ROLL SAVEZA

Zagreb, 21. veljače 1993.

 

I. OPĆE ODREDBE

članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se disciplinska odgovornost i izricanje disciplinske mjere za:

 

članak 2.

Disciplinska mjera može se izreći ako je učinjen disciplinski prijestup, predviđen ovim pravilnikom ili drugim pravilnicima HRRS i njenih organizacija.

 

članak 3.

Za disciplinske prijestupe mogu se izreći slijedeće disciplinske mjere:

a) opomena (ne upisuje se u registar disciplinskih mjera);
b) javna opomena;
c) suspenzija:

d) isključenje iz HRRS;

 

članak 4.

Zabrana sudjelovanja na natjecanju, suđenja ili obavljanja funkcija može se izreći za najviše pet natjecanja.

Vremenska zabrana natjecanja, suđenja ili obavljanja fuknicja ne može biti kraća od tri mjeseca niti duža od tri godine.

 

članak 5.

Izvršenje mjera, koje su označene kao suspenzija, može se uvjetno odložiti, najviše na jednu godinu. Uvjetna odgoda mjere teče od pravomoćnosti odluke.

Izvršenje ovako donesene mjere može se opozvati, ako kršitelj u roku navedenom u stavku 1 ovog članka ne učini drugi teži disciplinski prijestup.

 

članak 6.

Za disciplinske prijestupe koje počine funkcionari PO kao njihovi predstavnici, a uz njihovo znanje i odobrenje, mogu biti odgovorne i PO.

 

članak 7.

Zabrana natjecanja ili obavljanja funkcije na određenom broju natjecanja, izreći će se:

 1. Natjecatelju, koji nastupi za drugu PO bez dozvole svoje PO.
 2. Natjecatelju ili treneru, koji neopravdano ne prisustvuje treninzima reprezentacije.
 3. PO, koja prijavi na natjecanje natjecatelja, koji je nepravilno registriran ili kažnjen.

 

članak 8.

Vremenska zabrana natjecanja ili obavljanja funkcija do jedne godine, izreći će se:

 1. članu PO, koji ne izvrši zaključak, dogovor ili sporazum donesen na Izvršnom odboru HRRS ili pismeni dogovor između PO na bazi važećih propisa.
 2. članu PO, koji iznosi neistinite podatke o HRRS ili PO članicama HRRS u medijima ili na javnim skupovima, ili na drugi način nanese štetu ugledu HRRS-a.
 3. članu HRRS, koji nemarnim i nesavjesnim poslovanjem odn. obavljanjem dužnosti prouzroči zastoj i nepravilno djelovanje HRRS.
 4. članu HRRS, koji lažnim izjavama navodi organe HRRS, PO ili pojedine funkcionare da prihvate zaključak, koji u suprotnom ne bi prihvatili.
 5. članu HRRS, koji vrijeđa, kleveta ili širi neistinite podatke o HRRS, PO ili članovima HRRS;
 6. Svjedoku, članu HRRS, koji da lažnu izjavu, a to se na osnovu dokaza utvrdi;
 7. Natjecatelju, sucu, treneru ili funkcionaru, koji se za vrijeme natjecanja ili nakon njega nesportski ponaša.
 8. Natjecatelju, treneru ili funkcionaru, koji vrijeđa suce ili druge službene osobe te natjecatelje.
 9. Natjecatelju, koji bez odobrenja HRRS ne sudjeluje na inozemnom natjecanju za koje je bio određen, a s tim se bio složio.
 10. Organizatoru natjecanja, koji nije osigurao uvjete potrebne po Natjecateljskom pravilniku.
 11. Organizatoru i osobama koje vode natjecanje, ako na njega zakasne ili nemarno obavljaju svoj posao.
 12. Službenoj osobi, koja vodi natjecanje i obavlja funkciju pod utjecajem alkohola ili narkotika.
 13. Sucu, koji zakasni na natjecanje na koje je bio određen ili uopće ne dođe, a izostanak ne opravda ili zamoli za zamjenu.
 14. Sucu, koji bez opravdanog razloga odbije suditi na natjecanju na koje je bio određen, ili prisustvuje natjecanju pa na poziv nadležnog funkcionara HRRS odbije suditi na natjecanju.
 15. Sucu ili delegatu HRRS, koji kod suđenja dosljedno ne poštuje odredbe Natjecateljskog pravilnika HRRS (osim kriterija suđenja, programa dozvoljenih figura i sistema ocjenjivanja, što podliježe odrebama sudačkog pravilnika).
 16. Sucu ili funkcionaru, koji napusti natjecanje i na poziv predstavnika HRRS ili natjecateljskog vodstva odbije dalje sudjelovanje.
 17. Funkcionaru, koji obavlja dužnost delegata HRRS i ne kontrolira tok natjecanja.
 18. Sucu, plesnom učitelju, treneru, voditelju ili funkcionaru, koji zaračuna više putne troškove i dnevnicu od određene.
 19. PO, koja javno vrijeđa ili kleveta HRRS, druge PO ili funkcionare.
 20. PO, koja ne nastupi na natjecanju za koje je dala prijavu.
 21. PO ili njena natjecateljska ekipa, koja prouroči incident ili prekid natjecanja zbog nesportskog ponašanja.
 22. PO, koja je kažnjena, a nastupi na natjecanju.
 23. PO na čijem je natjecanju zbog slabe organizacije došlo do nesportskih ispada, napada na suce i funkcionare ili natjecatelje.
 24. PO, koja pošalje neistinit izvještaj s natjecanja.
 25. PO, koja ne ispunjava svoje obveze prema HRRS i njegovim organima, te zanemaruje svoje dužnosti.

 

članak 9.

U slučajevima iz članka 8. stavak 10, 11, 13, 14, 16, 18, 21 oštećeni može tražiti naknadu štete u redovnom sudskom postupku.

 

članak 10.

Vremenska zabrana natjecanja ili obavljanja funkcija do dvije godine, izreći će se:

 1. Natjecatelju, sucu, treneru, voditelju i funkcionaru, koji nastupi ili obavlja funkciju dok je pod kaznom.
 2. Natjecatelju, koji bez odobrenja HRRS ili PO nastopi u inozemnoj ekipi odnosno u inozemstvu.
 3. PO ili njenoj natjecateljskoj ekipi, koja odstupi ili napusti natjecanje i na poziv predstavnika HRRS ili natjecateljskog vodstva odbije dalje sudjelovanje na natjecanju.
 4. Funkcionaru, koji dozovoli natjecatelju, nagovori ga ili prisili da nastupi na natjecanju uspirkos kazni koja je izrečena natjecatelju.

 

članak 11.

Vremenska zabrana natjecanja ili obavljanja funkcija do tri godine, izreći će se:

 1. članu HRRS, koji ne provodi odluke Statuta i ostalih pravilnika HRRS i opće važećih propisa o finacijsko-materijalnom poslovanju, ili zloupotrebljava položaj odn. prekoračuje ovlaštenja.
 2. članu HRRS, koji poklonom ili na neki drugi način nagovori ili utječe na odluke natjecatelja, sudaca i natjecateljskog vodstva ili funkcionara, da svoje dužnosti ne obavljaju u duhu pravila ili na bilo koji način utječe ili sudjeluje pri namještanju rezultata na plesnom natjecanju.
 3. Natjecatelju, sucu, treneru, voditelju ili funkcionaru, koji bilo koga na ntjecanju fizički napadne ili prouzroči nered.
 4. Natjecatelju, sucu, treneru ili funkcionaru, koji sudjeluje na međunarodnom natjecanju u zemlji ili u inozemstvu i svojim nesportskim ponašanjem naškodi ugledu Republike Hrvatske.
 5. PO, koja djeluje u suprotnosti s načelima Ustava Republike Hrvatske ili djeluje u suprotnosti s načelima Statuta HRRS.
 6. PO, koja sudjeluje na međunarodnom natjecanju u zemlji ili inozemstvu i njeni natjecatelji ili funkcionari svojim nesportskim ponašanje naškode ugledu Republike Hrvatske.

 

članak 12.

Osoba, koja drugoga navede na disciplinski prijestup ili mu pri tome pomaže, odgovorna je kao da je i sama učinila prijestup.

 

članak 13.

U slučaju većeg broja disciplinskih prijestupa, istražit će se svaki prijestup posebno, a izreći jedinstvena mjera, koja ne smije biti veća od maksimuma predviđenog za pojedinu vrstu mjera.

 

članak 14.

Kod odmjeravanja kazne u obzir se uzimaju sve okolnosti koje utječu na visinu mjere (olakšavajuće i otežavajuće). Naročito se uzima u obzir težina učinjenog disciplinskog prijestupa i njegove posljedice, stupanj odgovornosti prekršitelja, motivi i okolnosti te način izvršenja, moralne osobine i vladanje prekršitelja prije i poslije učinjenog disciplinskog prijestupa.

 

članak 15.

Ponovni prekršitelji odgovaraju strože.

 

članak 16.

Ukoliko prekršitelj u roku od dvije godine po isteku mjere ne učini ponovni disciplinski prijestup, mjera će biti izbrisana iz evidencije mjera.

 

članak 17.

Nitko ne može biti proglašen odgovornim, a da prije toga nije bio saslušan ili nije dao pismenu izjavu.

Ukoliko osoba protiv koje je pokrenut disciplinski postupak ne dođe na saslušanje, ili ne podnese pismenu izjavu na poziv koji joj je pravilno uručen, može se i u njenoj odsutnosti donijeti odluka na osnovu prikupljenih podataka.

 

članak 18.

Tri mjeseca po učinjenom disciplinskom prijestupu zastaruje mogućnost pokretanja disciplinskog postupka. Nitko ne može biti proglašen odgovornim po proteku šest mjeseci od otvaranja postupka.

U slučaju disciplinskog prijestupa učinjenog na međunarodnim susretima, podmićivanja sudaca, dogovaranja o plasmanu natjecatelja te za disciplinske prijestupe, za koje je predviđena mjera isključenja iz HRRS, rok zastare je jednu godinu za ulaganje prijave i dvije godine od učinjenog disciplinskog prijestupa za izricanje mjere.

 

II. DISCIPLINSKI POSTUPAK

1. Disciplinski organi i njihova nadležnost

članak 19.

Disciplinsku komisiju sačinjavaju predsjednik i četiri člana, koje bira Skupština HRRS na razdoblje od dvije godine. Mandat članova disciplinske komisije može se ponoviti.

Disciplinska komisija vodi disciplinske postupke u vijeću od najmanje tri člana, te izriče mjere po Disciplinskom pravilniku HRRS većinom ukupnog broja članova komisije.

 

članak 20.

Disciplinska komisija je za svoj rad odgovorna Skupštini HRRS.

 

članak 21.

Disciplinska komisija obvezna je voditi evidenciju pravomoćno izrečenih mjera i postupaka koje je provela.

 

 

2. Pokretanje i tok postupka

članak 22.

Disciplinski postupak pokreće se na osnovi:

 

članak 23.

Nitko ne može biti proglašen odgovornim za disciplinski prijestup, niti je moguće pokrenuti postupak, ako prijava nije pravovremeno podnesena.

Prijava se mora podnijeti u roku predviđenom člankom 19. ovog Pravilnika.

 

članak 24.

članovi disciplinske komisije paze po službenoj dužnosti na zastaru disciplinskog postupka i izricanje odgovarajućih mjera.

 

članak 25.

Kad predsjednik disciplinske komisije dobije zahtjev za pokretanje postupka, te zajedno s ostalim članovim dođe do zaključka da postoje opravdani razlozi za pokretanje postupka, zakazuje javnu raspravu.

Poziv na javnu raspravu mora sadržavati točan datum, vrijeme i mjesto održavanja rasprave. Pozivi moraju biti uručeni osobi protiv koje je pokrenut disciplinski postupak, svjedocima i predstavniku ulagatelja zahtjeva, najmanje osam dana prije javne rasprave.

 

članak 26.

Na početku rasprave provjerava se prisutnost svih pozvanih, te da li su im pozivi bili uredno uručeni. Kada se ustanovi da je poziv bio uredno uručen osobi protiv koje je pokrenut disciplinski postupak, a ona nije prisutna raspravi i svoj izostanak nije opravdala, rasprava će se obaviti u njenoj odsutnosti.

 

članak 27.

Na javnoj raspravi predsjednik disciplinske komisije pročita zahtjev za pokretanje postupka, sasluša osobu protiv koje je pokrenut disciplinski postupak i svjedoke. Ako smatra da je to potrebno, komisija može iz prostorije privremeno udaljiti svjedoke ili osobe koje ometaju raspravu.

 

članak 28.

O toku rasprave sastavlja se zapisnik, koji mora sadržavati sve bitne podatke o toku postupka, kao što su bitni sadržaj datih izjava, saopćenja, iskaza, prijedloga, konstatacija Komisije o relevantnim događajima, te sadržaj odluka koje je Komisija donijela.

 

članak 29.

Disciplinska komisija mora u potpunosti i istinito utvrditi sve činjenice koje opterećuju osobu protiv koje je pokrenut disciplinski postupak ili joj govore u prilog.

 

članak 30.

Na tajnom vijećanju disciplinska komisija mora pažljivo odvagnuti sve činjenice utvrđene u dokaznom postupku, te glasovati o krivnji i izreći mjeru.

 

 

3. Izricanje disciplinske mjere

članak 31.

Disciplinska komisija donosi odluku u pismenom obliku.

Odluka mora sadržavati:

Uvod sadržava osnovne podatke o sastavu Disciplinske komisije te vrijeme i mjesto izricanja mjere.

Izreka odluke sadržava osobne podatke o prekršitelju i odluku Disciplinske komisije o usvajanju ili odbijanju zahtjeva za disciplinsku odgovornost. Ako je prekršitelj proglašen krivim, izreka mora sadržavati opis i vrstu disciplinskog prijestupa, navođenje članova na osnovu kojih je donijeta odluka, vrstu i visinu izrečene disciplinske mjere.

Obrazloženje sadržava razloge, koji su doveli do odluke Komisije.

Pouka o pravnom lijeku sadrži upute o mogućnosti podnošenja žalbe i rok u kojem se može uložiti, te organ drugog stupnja.

 

članak 32.

Odluke Disciplinske komisije dostavljaju se preporučeno. Odluka o disciplinskoj mjeri protiv fizičkih osoba dostavlja se i nadležnom organu HRRS, odnosno PO čiji je osoba član.

 

 

4. Pravni lijekovi

članak 33.

Protiv odluke organa I. stupnja, može se uložiti žalba organu II. stupnja, u roku od 15 dana od dana dostave odluke. žalba se ulaže prvostepenom organu na zapisnik ili poštom.

Pravovremeno podnesena žalba ovlaštene osobe odgađa izvršenje odluke Disciplinske komisije.

 

članak 34.

Odluku prvostepenog organa mogu pobijati:

 

članak 35.

Organ II. stupnja je Izvršni odbor HRRS.

 

članak 36.

U rješavanju povodom žalbe drugostepeni organ može usvojiti slijedeće odluke:

 

članak 37.

Odluka organa II. stupnja je konačna.

 

5. Izvanredno sniženje kazne

članak 38.

Izuzetno, kada postoje nesumnjivi dokazi da je izrečena mjera postigla svoju namjenu, Skupština HRRS može donijeti zaključak o smanjenju disciplinske mjere ili zaključak o opraštanju ostatka mjere. Prijedlog za donošenje takve odluke mogu podnijeti osobe navedene u članku 34.

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

članak 39.

Ovaj pravilnik je usvojen na Skupštini HRRS održanoj 21. veljače 1993. godine i stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK
HRVATSKOG ROCK'N'ROLL SAVEZA

dr. Domagoj štimac