Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski rock'n'roll savez (HRRS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HRRS-u.
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu HRRS-a:

Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte info@hrrs-crra.hr.
Službenik za informiranje: Denis Lilih, tajnik HRRS-a, kontakt 091 6530 338.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

HRRS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

Preuzimanje obrazaca:
1. Zahtjev za pristup informacijama
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
5. Godišnje izvješće